Poskytované právní služby

(vždy včetně zastupování u soudů či jiných orgánů)

Občanské právo

 • sepis a revize všech druhů smluv (kupní, darovací, směnná, o zřízení věcného břemene atd.)
 • vymáhání a správa pohledávek
 • nájemní a bytové družstvo – nájem, společenství vlastníků jednotek, prohlášení vlastníků, bytová družstva atd.
 • kompletní zajištění převodů nemovitých věcí
 • sousedské spory
 • vlastnictví, vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • dědické řízení
 • náhrada újmy – majetkové i nemajetkové
 • návrh na zahájení exekuce a zastupování v exekučním řízení

Rodinné právo

 • výživné nezletilého i zletilého dítěte, výživné mezi manželi
 • péče o nezletilé
 • vymáhání dlužného výživného
 • rozvody
 • úprava společného jmění manželů

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení včetně uplatnění nároku na úhradu újmy způsobené trestným činem
 • sepis trestních oznámení

Pojistné právo

 • zastupování ve sporech s pojišťovnami – nároky z dopravních nehod, úrazového či životního pojištění
 • pomoc klientovi od nahlášení pojistné události po případné zastupování před soudními orgány

Pracovní právo

 • sepis pracovních smluv, konkurenční doložky, výpovědi z pracovního poměru a další potřebné dokumentace
 • pracovní úrazy, nemoci z povolání a jejich odškodnění

Přestupkové právo

 • zastupování v přestupkovém řízení – přestupky v dopravě aj.
 • sepis správních žalob a zastupování před správními soudy